ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

1. Algemeen

 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder Nederlands Taalbureau:

Nederlands Taalbureau

Telefoon: 00599-9-6662449

E-mailadres: contact@nederlandstaalbureau.nl

Websites: nederlandstaalbureau.nl en nederlandstaalbureau.com

KvK-nummer Curaçao: 156760

Btw-nummer/Crib-nummer: 102579003

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Nederlands Taalbureau (hierna te noemen NT) en haar opdrachtgevers, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden. De algemene voorwaarden gaan van kracht nadat opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor de offerte.

Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft verstrekt voor het leveren van diensten door NT. Indien opdrachtgever handelt namens een derde partij, gelden onze algemene voorwaarden ook voor hen. Opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid de derde partij hierover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van niet nagekomen verplichtingen of schade, ook als die veroorzaakt zijn door een derde partij.

Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan NT om tegen betaling diensten te verrichten.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn, of door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en NT is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft.

NT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring te vinden op onze website: nederlandstaalbureau.nl.

NT heeft in zijn team een bedrijfsjurist die binnen de onderneming zorgt voor juridisch advies. 

2. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en aanbiedingen

Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Alle offertes zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is nooit verplicht om opdrachten in de offerte van NT aan te nemen en/of uit te voeren. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij gehele of gedeeltelijke (vertaal)opdrachten die NT zelf niet uitvoert, maar u doorverwijst naar Van Dale Vertaalbureau, gelden de algemene voorwaarden van Van Dale Vertaalbureau.

Zodra opdrachtgever een offerte van NT goedkeurt, is er sprake van een opdracht. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondelinge goedkeuringen. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn daarop van toepassing.

In een offerte van NT vindt opdrachtgever in ieder geval: de opdrachtomschrijving/naam van de door opdrachtgever af te willen nemen dienst, de verwachte inbreng van opdrachtgever, de streeftermijn van levering, de betalingsvoorwaarden en de manier van levering. NT werkt met vaste tarieven, afhankelijk van de door opdrachtgever af te willen nemen dienst. NT is ingeschreven bij de KvK te Curaçao en brengt derhalve zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers in Nederland geen btw in rekening. Opdrachtgevers uit Curaçao betalen omzetbelasting. NT berekent geen administratie- en servicekosten.  

Offertes, ongeacht in welke vorm, zijn vrijblijvend totdat de daaruit voortvloeiende opdracht bindend is geworden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte en deze door NT, zonder voorbehoud, is aanvaard.

Opdrachten worden enkel door NT aangenomen vanaf een factuurbedrag van € 95,-, uitgezonderd vertaalopdrachten. Vertaalopdrachten worden enkel door NT aangenomen vanaf een factuurbedrag van € 350,-.

3. Verstrekken benodigde gegevens

Gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de opdracht dient opdrachtgever tijdig, duidelijk en volledig aan te leveren bij NT. Teksten worden aangeleverd in een Word-bestand (.doc of .docx) via contact@nederlandstaalbureau.nl of het contactformulier. Websitegegevens worden door de opdrachtgever aangeleverd zoals in offerte omschreven via contact@nederlandstaalbureau.nl of het contactformulier (Word of inloggegevens). NT werkt met een team van zelfstandig opererende partijen, die naargelang de aard van de opdracht op oproepbasis door eigenaar worden ingeschakeld. 

Op verzoek dient opdrachtgever zich jegens NT te legitimeren en, in het geval van een onderneming, een recent afschrift van zijn inschrijving in het Handelsregister te verstrekken, waaruit blijkt dat opdrachtgever bevoegd is namens de onderneming de opdracht te verstrekken. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is hij in persoon hoofdelijk aansprakelijk jegens NT voor de nakoming van de overeenkomst van opdracht. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft de NT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Levering

NT levert de teksten aan via e-mail. Opdrachtgever kan het document in zowel een Word- als in een pdf-versie ontvangen. De teksten worden door NT in Word gecorrigeerd, geschreven of herschreven. Een door NT toegezonden document in pdf is de pdf-versie van het door NT gemaakte Word-bestand. In een door de opdrachtgever origineel pdf-bestand kan NT geen directe wijzigingen doorvoeren. Ook is het mogelijk dat NT, in overleg, direct in de website van opdrachtgever werkt. Na levering kan de opdrachtgever de tekst/het eindproduct direct gebruiken.

5. Aansprakelijkheid

NT verplicht zich bij het aangaan van een samenwerking tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de opdracht. Bij gehele of gedeeltelijke (vertaal)opdrachten die NT zelf niet uitvoert, maar u doorverwijst naar Van Dale Vertaalbureau gelden de algemene voorwaarden van Van Dale Vertaalbureau. Opdrachtgever heeft de plicht om geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de eventuele aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. NT behoudt zich het recht voor om naar eigen voorkeur invulling te geven aan de spellingwijze, opbouw en schrijfstijl, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever. NT aanvaardt geen aansprakelijkheid die toegeschreven wordt aan onjuistheden, fouten of onvolledige informatie, tenzij sprake is van bewuste roekeloosheid. Indien sprake van bewuste roekeloosheid, geldt dat NT jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk kan worden gesteld tot maximaal het factuurbedrag dat voor de desbetreffende opdracht in rekening is gebracht. Opdrachtgever dient schriftelijk binnen acht dagen na levering van de diensten dit aan NT te hebben gemeld. Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever jegens NT vervallen in ieder geval na verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Als taalbureau hebben we binnen het bestek van de door u aan ons gegunde opdracht uitsluitend naar de tekst op taalniveau gekeken. Inherent aan het verzoek om het document te corrigeren, redigeren of te herschrijven (op bijvoorbeeld taalniveau B1) is het mogelijk dat uw beoogde boodschap of (juridische) termen of vaktermen, niet langer naadloos aansluiten bij de (juridische) terminologie van uw beoogde boodschap of bij een toepasselijk wet- en regelgeving. Hoewel wij zoveel als mogelijk de boodschap van de tekst intact proberen te laten, is het onvermijdelijk dat vanwege het corrigeren, redigeren of herschrijven van (juridische) termen of vaktermen bepaalde zinsneden voor meerdere interpretatie vatbaar zijn geworden, waar dat met gebruik van (juridische) uw termen of vaktermen zou zijn uitgesloten. Nederlands Taalbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misinterpretatie in dit verband. Wij raden u daarom aan om de door ons voorgestelde wijzigingen in uw tekst goed te controleren, bij voorkeur regelgewijs en met assistentie van een expert, om uzelf ervan te verzekeren dat de herschreven tekst aansluit op uw doel en de eventueel toepasselijke wet – en regelgeving.

Bij het herschrijven van teksten naar niveau B1/begrijpelijke taal is het door ons aan u ter hand gestelde document uitsluitend bedoeld voor de gemiddelde lezer (B1-niveau) en als zodanig niet bedoeld als formeel juridisch document. 

NT werkt met een eigen kwaliteitsgarantie. Wordt uw werk door Van Dale uitgevoerd, dan geldt de Van Dale kwaliteitsgarantie. NT kan niet garanderen dat teksten 100% foutloos zijn: het werk blijft mensenwerk en taal blijft een kwestie van smaak. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Wanneer opdrachtgever het door NT geleverde heeft bewerkt, heeft laten bewerken of aan derden heeft geleverd, vervalt hiermee het recht op het indienen van een klacht. Als het eindproduct niet gebruikt kan worden door opdrachtgever en ook niet gebruikt wordt door opdrachtgever voor het doel de opdrachtgever voor ogen had en gecommuniceerd heeft met NT, dan is er sprake van een gegronde klacht. De klacht dient opdrachtgever binnen acht dagen aan NT kenbaar te maken. Indien de klacht gegrond is, heeft NT volgens de wet eerst de mogelijkheid het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of aan te passen, alvorens tot teruggave van geld over te gaan. Het non conforme eindproduct van NT wordt door opdrachtgever terug geleverd aan NT. De opdrachtgever mag dit eindproduct, of delen ervan, in de tijd dat NT de door opdrachtgever gewenste aanpassingen aanbrengt, niet gebruiken. Indien NT redelijkerwijs niet aan de wens van opdrachtgever tot verbetering of aanpassing kan voldoen, wordt er door NT een reductie op de prijs verleend tot het maximum van het factuurbedrag.  

De overeengekomen termijn voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken is geen fatale termijn, maar een streeftermijn, tenzij anders aangegeven. NT voert de werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft het recht om de tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden. Bij overschrijding van deze streeftermijn kan opdrachtgever derhalve geen tekortkoming toerekenen aan NT. De opdracht kan op basis hiervan niet worden geannuleerd en de opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. Wel kan opdrachtgever een redelijke, nieuwe termijn stellen aan NT. Indien deze nieuwe termijn wederom wordt overschreden, kan dit voor opdrachtgever wel grond leveren voor het annuleren van de opdracht.

NT heeft een leveringsplicht en geen resultaatplicht. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de geleverde teksten. NT biedt geen garanties over de resultaten die met de teksten behaald worden. Tevens kan NT niet verantwoordelijk gehouden worden voor stagnatie in de geregelde gang van zaken, gemiste besparingen, gederfde inkomsten of winst of gevolgschade bij opdrachtgever, indien NT zich niet aan de afgesproken termijn heeft kunnen houden.

Opdrachtgever en NT overleggen in alle redelijkheid en billijkheid om de beste oplossing voor de klacht te vinden. Komen opdrachtgever en NT niet tot overeenstemming, dan kan een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld. De kosten hiervoor worden op basis van gelijkheid door beide partijen gedeeld

6. Wijzigingen, tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding

Indien NT de voorwaarden wijzigt, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Bij tussentijdse verandering van de overeenkomst, heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen.

Indien opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wil doorvoeren bij de oorspronkelijke opdracht, is er sprake van een aanvullende opdracht. De hieruit voortvloeiende extra kosten worden apart in rekening gebracht. Ook kan een aanvulling of wijziging ertoe leiden, dat de opdracht later wordt opgeleverd.

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever, heeft NT recht op betaling voor de reeds verrichte werkzaamheden. NT vraagt aan opdrachtgever nooit om een schadevergoeding.

Bij sprake van overmacht, stelt NT opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte. De overeenkomst zal dan opschorten. Als NT zijn verplichtingen niet meer kan nakomen, hebben zowel opdrachtgever als NT het recht om de overeenkomst te ontbinden. Alleen de reeds verrichte werkzaamheden worden dan bij opdrachtgever in rekening gebracht.

NT heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder verplichting tot het betalen van een schadevergoeding als er bij opdrachtgever sprake is van een faillissement, van surseance van betaling, of van liquidatie van uw bedrijf. Tevens behoudt NT zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, als opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. De opdrachtgever is verplicht het door NT reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. De vorderingen van NT op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Betaling

In beginsel declareert NT via e-mail, voor aanvang van de werkzaamheden. De opdrachtgever kan zo, bij levering van het eindproduct, de tekst/het eindproduct direct gebruiken. Betaling kan meestal binnen één dag door opdrachtgever worden voldaan, zodat NT nog de dag van betaling aan de opdracht kan beginnen als dit in de planning van NT past. 

Tenzij uitdrukkelijk in de offerte of opdrachtbevestiging anders aangegeven, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum; betalingen van overheidsinstanties dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De betalingsverplichting geldt ook als opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij NT zijn ingediend. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van NT beslissend.

Betalen kan op verschillende manieren. NT brengt geen kosten in rekening voor betalingen via automatische incasso, bankoverschrijving of voor betalingen met creditcards van Mastercard. Voor betalingen met iDeal, PayPal of andere betaaldiensten, rekent NT nooit méér dan het NT zelf kost.

Als opdrachtgever de betalingsverplichting niet nakomt, mag opdrachtgever het reeds geleverde werk van NT niet gebruiken. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd, met ingang van de dag na het verstrijken van de betalingstermijn en een minimum van €40,-. NT kan haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever dan opschorten en is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden. Indien ook na aanmaning betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €150,-.

8. Geheimhouding

Opdrachtgever en NT verplichten elkaar tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is meegedeeld of voortvloeit uit het soort informatie. Indien NT door wettelijk voorschrift verplicht is bepaalde zaken aan derden mee te delen, geldt dit niet.

9. Auteursrecht

Voor zover de resultaten van de uit te voeren opdracht in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, berust het auteursrecht uitsluitend bij NT. Met inachtneming daarvan verkrijgt de opdrachtgever, na aanvaarding van de opdracht door NT, een exclusieve licentie voor het gebruik van teksten en andere auteursrechtelijk beschermde werken voor de in de opdrachtbevestiging beschreven doeleinden. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij NT.

NT bezit het auteursrecht op alle teksten, logo’s en foto’s op haar website nederlandstaalbureau.nl. Het is derhalve niet toegestaan de informatie op deze sites op welke manier dan ook op te slaan, te kopiëren of te verspreiden zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van NT.

10. Reviews

De geplaatste reviews op onze website of andere (sociale) media zijn immer van bestaande klanten van NT die ook daadwerkelijk een dienst hebben afgenomen in het verleden bij NT. Vanwege onze privacyregelgeving zijn alleen de initialen van de recensenten weergegeven. De volledige namen zijn bekend bij NT en kunnen, na toestemming van de recensenten, worden vrijgegeven. De recensenten zijn door NT nooit betaald of begunstigd om de recensie te schrijven of te laten publiceren.  

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 20 maart 2024 en vervangen alle voorgaande, gepubliceerde algemene voorwaarden.